Dubak.skstringinfo@dubak.skblog about web applications programming, PHP tips and tricks, LAMP technology, open sourceblogenstringObject Oriented Programming in JavaScripthttp://www.dubak.sk/article/29/Object-Oriented-Programming-in-JavaScriptMany web developers are using JavaScript to write mostly simple native or jQuery powered functions. But JavaScript provides options to build complex namespaces and objects by using object oriented programming. Playing with inheritance and polymorphism in Javahttp://www.dubak.sk/article/28/Playing-with-inheritance-and-polymorphism-in-JavaIn previous article we were demonstrating polymorphism based on different parameters count or type (method overloading) which is not possible in PHP. Another attitude is runtime polymorphism essentially referred as method overriding. Method overriding is possible in PHP. Constructors and polymorphism in Java versus PHPhttp://www.dubak.sk/article/27/Constructors-and-polymorphism-in-Java-versus-PHPFrom time to time I am playing with Java. I am writing just some small pieces of code, nothing big and complex. Usually I am comparing differences between Java and PHP. I discovered some interesting differences in classes constructing. Experimenting with NodeJShttp://www.dubak.sk/article/26/Experimenting-with-NodeJSNode.js is an open source (which is great), cross-platform runtime environment for server-side and networking applications. Node.js provides an event-driven architecture and a non-blocking Input/Output API that optimizes an application's throughput and scalability. Asynchronous technologies are commonly used for real-time applications. Node.js contains a built-in asynchronous I/O library for file, socket, and HTTP communication, which allows applications to act as a Web server without software such as Apache HTTP Server or IIS. Multiple virtual hosts with XAMPP on Windowshttp://www.dubak.sk/article/25/Multiple-virtual-hosts-with-XAMPP-on-WindowsFew years ago, when I started with programming of web applications, I installed XAMPP package and was putting all stuff into the htdocs directory. Later, when I learned how to manipulate with Apache configuration file (httpd.conf), I created my another document root by editing DocumentRoot in config file. From that time, all my documents (applications) were served from that directoryLoops and conditional statements in PERL in comparison with PHPhttp://www.dubak.sk/article/24/Loops-and-conditional-statements-in-PERL-in-comparison-with-PHPWork with loops like if - else, do - while, for, foreach in PERL is very flexible. On the other hand, this flexibility can result into the complexity. In PHP is situation with loops more simplified. Conditional statements are from my perspective very the same. Let's find out what are the differences. Arrays in PERL in comparison with PHPhttp://www.dubak.sk/article/23/arrays-in-perl-in-comparison-with-phpWork with arrays in PHP is quite simple. In PERL is the situation a little bit more complicated. But, on the other hand, after first slight look into the PERL code, you can see if it's associative array or indexed array. In PHP, array variable notation is the same for both array types.Introduction to PERL - first steps and work with variableshttp://www.dubak.sk/article/22/introduction-to-perl-first-steps-and-work-with-variablesPERL acronym means Practical Extraction and Report Language and it's very practical and flexible. Its versatility permits versions of many programming paradigms: procedural, functional, and object-oriented. PERL is very similar to PHP in many ways. Let's start to run some PERL script on Windows 7 operating system.Cloud webhosting. Revolúcia pre PHP freelancerov?http://www.dubak.sk/article/21/cloud-webhosting-revolucia-pre-php-freelancerovKaždý, kto kedy programoval nejaký ten web (a to bez ohľadu na jeho rozsah), riešil neskôr jednu zásadnú otázku. "A kam to teraz umiestniť, keď už je to urobené?" Minule som narazil na jedno zaujímavé riešenie, ktoré by mohlo v budúcnosti zmeniť spôsob práce freelancerov. Cudzie kľúče (foreign keys) v databáze MySQL - časť 2.http://www.dubak.sk/article/20/cudzie-kluce-foreign-keys-v-databaze-MySQL-cast-2V minulom článku sa rozoberalo použitie cudzích kľúčov v MySQL v prípade, ak je potrebné využiť referenčnú tabuľku (číselník) a zabezpečiť, aby nebol zmazaný záznam, na ktorý sa odkazujú iné tabuľky. Teraz si ukážeme iný veľmi používaný a často potrebný prípad a to keď k objektu potrebujeme priradiť viacero nejakých objektov. Napríklad jedna osoba môže mať viacero áut, ktoré uložíme do druhej tabuľky a prepojíme pomocou cudzieho kľúča. Cudzie kľúče (foreign keys) v databáze MySQLhttp://www.dubak.sk/article/19/cudzie-kluce-foreign-keys-v-databaze-mysqlTak sa skúsime dnes pozrieť pod kapotu každej aplikácie, do motora. No a motorom nemôže byť nič iné ako databáza, kam všetky informácie, ktoré nám užívatelia poskytli ukladáme. PDO, transactions and try - catch exceptionshttp://www.dubak.sk/article/18/pdo-transactions-and-try-catch-exceptionsOnce I wrote application which was using simple mysql functions to query database. But my friend asked me to use PostgreSQL database instead MySQL. And that was a problem because it meant to rewrite all the queries ...Creating Zend framework project on virtual localhosthttp://www.dubak.sk/article/17/creating-zend-framework-project-on-virtual-localhostFor writing, testing and running PHP applications on localhost it's necessary to setup at least web server and PHP. Later as our knowledge is getting better we decide to add a database and even PHP framework. Systém pre verejné obstarávania, zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv na webehttp://www.dubak.sk/article/16/system-pre-verejne-obstaravania-zverejnovanie-faktur-objednavok-a-zmluv-na-webeSystém pre vyhlasovanie verejných obstarávaní na dodanie tovaru a služieb a zverejňovanie uzavretých zmlúv, zrealizovaných objednávok a uhradených faktúr. Zverejňovanie a správu informácií realizuje autorizovaná osoba. Ku každému zverejnenému záznamu je možné nahrať ľubovoľné množstvo dokumentov. Typ a veľkosť nahrávaných príloh sú aplikáciou limitované. Neaktuálne výberové konania môže autorizovaná osoba presunúť do archívu.PHP class generating CAPTCHA pictureshttp://www.dubak.sk/article/15/PHP-class-generating-CAPTCHA-picturesCaptcha is an acronym based on the word "capture" and standing for "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart". Captcha is therefore very useful when we want to filter and collect only data inserted by humans only. Mostly it is test, where human is asked to read and write down what is on the picture or there can be also some logical question. PHP class generating RSS feedhttp://www.dubak.sk/article/14/PHP-class-generating-RSS-feedRSS (Rich Site Summary) is a format for delivering regularly changing web content. RSS solves a problem for people who wants to easily stay informed by retrieving the latest content from the sites you are interested in.Online generator for plant responses of first and second order system by using AJAX and PHPhttp://www.dubak.sk/article/13/Online-generator-for-plant-responses-of-first-and-second-order-system-by-using-AJAX-and-PHPWeb application generating plant responses of first and second order system. User of the application is allowed to enter own values of gain, time constant, time of simulation, damping coefficient and time delay. Selection of second order system and setting up a range of damping coefficient change will draw a slider. By changing the slider's position, new plant response is dynamically generated by AJAX technology.AJAX, jQuery, Captcha a formulár úradujú spoločnehttp://www.dubak.sk/article/12/AJAX-jQuery-Captcha-a-formular-uraduju-spolocneFormuláre sú základnou súčasťou internetovej aplikácie. Prostredníctvom nich užívatelia odosieľajú do aplikácie dáta. Pri tvorbe formulára je však dôležité položiť si zopár otázok. PHP a abstraktné triedyhttp://www.dubak.sk/article/11/PHP-a-abstraktne-triedyV minulom článku som sa zaoberal dedením v triedach, potom v ďalšom riadením prístupu do tried a na tieto články chcem nadviazať problematikou abstraktných tried.PHP a riadenie prístupu do tried v objektovo-orientovanom kódehttp://www.dubak.sk/article/10/PHP-a-riadenie-pristupu-do-tried-v-objektovo-orientovanom-kodeV minulom článku som sa zaoberal dedením pri triedach a na konci som spomenul, že ak programátor neuvedie inak, tak sú všetky premenné a metódy nastavené na typ "public". Toto však môže byť pri určitých situáciách problém a preto je potrebné niektoré premenné alebo metódy pred prístupom zvonku chrániť.PHP a dedenie v objektovo-orientovanom kódehttp://www.dubak.sk/article/9/PHP-a-dedenie-v-objektovo-orientovanom-kodeĽahký úvod do objektovo-orientvaného programovania v PHP.Piwik - Open Source alternatíva k Google Analyticshttp://www.dubak.sk/article/8/Piwik-Open-Source-alternativa-k-Google-AnalyticsReálná Open Source alternatíva ku Google AnalyticsDynamické zobrazovanie výberu z databázy technológiou AJAXhttp://www.dubak.sk/article/7/Dynamicke-zobrazovanie-vyberu-z-databazy-technologiou-AJAXDynamické zobrazovanie výberu z databázy technológiou AJAXKontrola formulára pred odoslaním JavaScriptomhttp://www.dubak.sk/article/5/kontrola-formulara-pred-odoslanim-JavaScriptomUrčite ste sa mnohí stretli s tým, že ak ste niekedy vložili do nejakého registračného formulára zlé informácie, tak vám aplikácia "vynadala" :-) Je to len ochrana aplikácie pred neželanými dátami. Používanie premenných v CSShttp://www.dubak.sk/article/4/pouzivanie-premennych-v-CSSPoužívanie premenných v CSSValidácia XML súboru pomocou DTD alebo XML Schemahttp://www.dubak.sk/article/3/Validacia-XML-suboru-pomocou-DTD-alebo-XML-SchemaValidácia XML súboru pomocou DTD alebo XML SchemaGenerovanie XML pomocou PHP triedy DOMDocumenthttp://www.dubak.sk/article/2/Generovanie-XML-pomocou-PHP-triedy-DOMDocumentGenerovanie XML dokumentu (súboru) pomocou triedy DOMDocumentParsovanie stránky pomocou cURLhttp://www.dubak.sk/article/1/Parsovanie-stranky-pomocou-cURLNiekedy sa stáva, že je potrebné v nejakej aplikácii využiť aj dáta z inej webovej stránky. Napríklad získať aktuálnu hodnotu teploty a vlhkosti vzduchu a tieto potom spracovať a užívateľom zobraziť na svojich stránkach.